Naaveen_Kotwal_Machail_Trail_6

Naveen Kotwal at Kundail Bridge, Paddar, Kishtwar (J&K)